13 december 2019

Jan van den Bos (1770-1852)

Vandaag geef ik u de tekst van de overlijdensakte van de in juli 1852 overleden Jan van den Bos.Het luidt als volgt:In het jaar 1852,den 22 sten der maand Julia des voormiddags ten tien ure,is voor ons,gedelegeerd ambtenaar van den burgerlijke stand der gemeente Leyden verschenen Johannes Jacobus Duchatel,bekende van den overledene,oud 44 jaren,binnenvader,wonende in de Kaarsenmakerstraat,en Isaac Paradijs,bekende van den overledene,oud 64 jaren,zonder beroep,wonende in de Kaarsenmakerstraat,welke ons verklaard hebben dat op den 22sten Julia 1852,s morgens ten vier ure in het huis in de Kaarsenmakerstraat binnen deze gemeente overleden is Johannes van den Bosch geboren te Leyden oud 82 jaren en gewoond hebbende in voornoemd huis,weduwnaar van Maria Taverne,zoon van Jan van den Bosch en Adriana van der Velden, beiden overleden.En hebben wij hiervan akte opgemaakt welke na voorlezing door de beide declaranten is ondertekend.JJ Duchatel, I Paradijs