24 juli 2018

Gerard jarig

Aanstaande donderdag 26 juli 2018 wordt Gerard weer een jaartje ouder.We feliciteren hem nu al en wensen hem veel geluk en gezondheid voor de toekomst.Ook Trudy wensen wij geluk.Fijne dag, Gerard, donderdag en nog vele jaren!

23 juli 2018

Het huwelijk door de eeuwen heen

Nog in de Middeleeuwen werden meisjes uitgehuwelijkt.De ouders bepaalden voor een meisje wie haar bruidegom zou worden.Bruid en bruidegom kwamen meestal uit dezelfde plaats of streek en ook uit dezelfde stand of sociale klasse.De kerk speelde een grote rol bij het sluiten van een huwelijk.Zo was het huwelijk bedoeld om monogamie te bevorderen, incest tegen te gaan en de seksualiteit te beteugelen.In de Middeleeuwen droeg de bruid een bruidsboeket dat aan haar bruidsjurk werd bevestigd of aan het haar werd vastgemaakt.Ze droeg witte bloemen als teken van haar maagdelijkheid.Middeleeuwse bruidsjurken waren kleurrijk en prachtig versierd.Hoe kleurrijker de jurk, hoe rijker je was.De 17e eeuwse bruiden trouwden meestal in het zwart.Pas aan het eind van de 18e eeuw ging men in het wit trouwen,maar nog alleen in welgestelde families.

19 juli 2018

Doornik of Tournai

Wat weten we van de woonplaatsen van onze vroegste voorouders, zeg in de vroege Middeleeuwen of de Frankische of Merovingische tijd? Wat we zeker weten is dat de voorlopers van de latere familie Van den Bos, de familie Bourdeauducq in de 15e eeuw, de Bourgondische tijd, in Doornik of Tournai, hebben gewoond.Doornik lag op de rand van de taalgrens.Het was van 1187 tot 1521 een vrije stad , onder protectie van de Franse koning.Ook Nicholes de Le Roke woonde en werkte begin 13e eeuw in Doornik.We mogen aannemen dat hij Frans sprak, evenals de familie Bourdeauducq die er in de vijftiende eeuw woonde.De familie Bourdeauducq was franstalig.In de twaalfde eeuw waren Ieper en de steden van Frans Vlaanderen als Atrecht, Sint Omaars, Dowaai,Rijssel en Doornik het belangrijkst.Maar woonden onze voorouders ook al rond 800, de tijd van Karel de Grote en het Frankische rijk, in Doornik?Die kans is wel aanwezig, maar zekerheid daarover hebben we niet.

15 juli 2018

Anselmus van Canterbury (1033-1109)

Vandaag wil ik een heel bijzondere middeleeuwse figuur aan u voorstellen.Het is Anselmus van Canterbury, de grondlegger van de scholastiek, de middeleeuwse filosofie.Hij werd in het jaar 1033 in Aosta, Italië, geboren.In 1109 overleed hij in het Engelse Canterbury waar hij inmiddels aartsbisschop was.In 1056 verliet hij zijn ouderlijk huis voor een tocht over de Alpen en in 1059 bereikte hij Normandië, aangetrokken door de roem van zijn landgenoot Lanfranc die op dat moment prior was van de abdij van Bec.Anselmus probeerde op filosofische wijze het bestaan van God aan te tonen.Hij oordeelde dat God een perfect wezen was waarboven niets groters gedacht kon worden.We noemen dit het ontologisch godsbewijs van Anselmus.In Engeland raakte hij verwikkeld in de investituurstrijd van die dagen, de strijd tussen de vorst en de geestelijkheid, onder wie de paus.

11 juli 2018

Thomas van Aquino (ca 1225-1274)

Vandaag neem ik u mee naar de dertiende eeuw.Toen onze Voorouder Nicholes de Le Roke in 1228 in Doornik overleed, was de latere kerkleraar Thomas van Aquino nog maar een jong kind van drie jaar.In zijn latere leven heeft hij een groot aantal boeken geschreven en tegenwoordig wordt hij als de grootste filosoof en theoloog van de middeleeuwen beschouwd.Hij schreef de Summa contra gentiles, een verhandeling tegen de heidenen en de Summa Theologica, een verhandeling over de theologie.Inspiratie vond Thomas in de bijbel, bij de Griekse filosofen Plato en Aristoteles, in de patristiek en in de scholastiek.Hij schreef ook gedichten waaronder de sacramentshymnen.Hij was een dominicaan die aan de universiteit van Parijs gedoceerd heeft.Hij voerde een scherpe scheiding door tussen weten ( filosofie) en geloven (theologie), maar toonde tegelijkertijd aan dat deze twee zaken niet met elkaar in strijd konden zijn.De poëtische pendant van de Summa Theologica vinden we bij Dante (1265-1321) in zijn Divina Commedia, waarin Dante de tocht door hel, vagevuur en hemel beschrijft.

8 juli 2018

Het trecento of de 14e eeuw

De 14e eeuw was een periode van onzekerheid en crisis, een overgangsperiode.De machtsverhoudingen tussen de paus en de keizer begonnen te verschuiven en vanaf 1348 heerste de pest in Europa, waardoor grote ontvolking optrad.Dit had grote demografische effecten tot gevolg.Die tijd nu was het begin van de Renaissance in Italië.Het werk van de dichter Petrarca die in 1304 in Arezzo geboren werd, geldt als het startpunt van deze cultuurperiode.Petrarca schreef oder meer over het eenzame en contemplatieve leven.Verder schreef hij een boek over geluk en ongeluk, een verhandeling over treurigheid en ellende (De tristitia ET miseria) Pijn en rede debatteren hier met elkaar over de ellende van het menselijke leven.Petrarca gaf stem aan de ingrijpende verandering van zijn tijd,waarin het individu centraal kwam te staan.

6 juli 2018

6 juli 1944

Het is vandaag 6 juli 2018. 74 Jaar geleden huwden onze grootouders Anna en Jan Bavelaar.Op 20 juni 1944 stuurden ze een trouwkaart naar genodigden.Daarin stond te lezen: Johan Bavelaar en Anna van den Eijkel geven u kennis van hun voorgenomen huwelijk waarvan de voltrekking zal plaatsvinden DV op donderdag 6 juli à.s..Leiden Oranjegracht 2, Rijnsburg Petronella van Saksenstraat 42. Kerkelijke inzegening des nam. 2.30 uur in de Geref.Kerk (Voorhouterweg) door de Wel.Eerw.Heer Ds H Post.

1 juli 2018

Aad op pinksterzondag 1975

Van 1973 tot 1975 heeft onze vader Aad van den Bos bij Mieloo in Lisse gewerkt.Op pinksterzondag 1975 schreef hij daar bij wijze van terugblik de volgende woorden over:Wanneer u dit personeelsblad leest, ben ik alweer een maand uit de Mieloo-familie verdwenen en alles kabbelt voor u doodnuchter verder.De scheidende man of vrouw is weg en al spoedig komt dan het spreekwoord om het hoekje kijken Uit het oog, uit het hart. Desalniettemin wil ik niet nalaten u langs deze weg nog even te herinneren aan mijn bijna 2 jaren Mieloo-tijd En u allen te bedanken voor de fijne samenwerking die ik van u en met u mocht hebben.Uiteraard zijn er ook onder u met wie ik zo nu en dan woorden, zo niet ruzies heb gehad, doch we moeten stellen dat diegenen ook ik het belang van de zaak centraal stelden en beiden de kwestie van een andere kant benaderden.Doch ik geloof dat het juist is om enkel de prettige dingen te blijven onthouden en derhalve moet ik stellen dat de terugblik op twee jaren Mieloo tijd bijzonder prettige herinneringen van mijn leven zullen blijven.