27 augustus 2017

Juli 1955- kinderen Van den Bos in marepeinatelier

In juli 1955 waren de kinderen Van den Bos in het marsepeinatelier van Carel van Laere. Daarover verscheen een artikel met foto,s in het blad Eva, waarop moeder Jansje destijds geabonneerd was. Er stond onder meer te lezen: Het is geen kunst lijkt ons om uit marsepein harten te kneden of fopspenen met een ring zoals ze tegen 5 december altijd gemaakt worden om de lachlust te doen bevorderen, maar de banketbakker die uit datzelfde zoete materiaal drie echt bedroefde aapjes tot leven weet te wekken moet een artist zijn. Carel van Laere is dan ook een artist. Zijn grote liefhebberij zijn de kindercursussen die in het atelier in Leiden worden gehouden. Janny wist me gisteren te vertellen dat het atelier in de Tomatenstraat moest zijn gevestigd. Daar gingen ze destijds een kijkje nemen. Met als resultaat dus het verslag van dat bezoek in de Eva.

22 augustus 2017

Vervolg scriptie

Hitler en Hugenberg, de voorlieden uit het front van Harzburg, waren het erover eens dat Von Hindenburg niet opnieuw ertoe geroepen moest worden de functie van rijkspresident te bekleden. Hun standpunt terzake zou voor Von Hindenburg zelf wellicht al voldoende aanleiding kunnen vormen tevoren reeds af te haken, mede gezien de voorwaarden die hij gesteld had. Daarbij kwam nog dat tussentijdse plannen Hindenburg via een simpele grondwetswijziging in zijn ambt te behouden waren stukgelopen op een ontrading hiervan eind januari 1932. Hoe deze patstelling te doorbreken? Voor die vraag zag Bruening zich begin 1932 gesteld en eenvoudig was ze niet te beantwoorden. Misschien moest hij er in de eerste plaats voor zorgen de monarchisten op zijn hand te krijgen, ex-kroonprins August Wilhelm in het bijzonder. Dit zou hem zeker krachtige morele steun geven en wellicht kon dit weifelachtige conservatieven over de brug helpen. Op de namiddag van 29 januari 1932 sprak Bruening met zekere Willisen over de mogelijkheid van een inspreken op de ex-kroonprins met het doel diens instemming met de kandidatuur van Von Hindenburg te verkrijgen, benevens een achterwege blijven van aanvallen van de zijde van de monarchisten. Er werd afgesproken dat Bruening op 2 februari met Auwi zou spreken en dat het gesprek geheim zou blijven.

16 augustus 2017

Vervolg scriptie

In deze studie gaat het in hoofdzaak om de vraag in hoeverre er sprake was van regeringswege de monarchie opnieuw in te voeren in Duitsland in de jaren 1930-1933, hoe men zich een restauratie voorstelde en of en zo ja in hoeverre dit streven verzet opriep. Meer specifiek komt de politiek van Bruening ten deze aan de orde: hij was bij uitstek degene die zich heeft ingespannen om een herinvoering naderbij te brengen. Wanneer het zo was dat oude, monarchale elementen op enigerlei wijze voortleefden in de Republiek van Weimar, zij het hier en daar ook verdekt en onder de oppervlakte, hoe is dan te verklaren dat na het de facto failliet van de republiek in 1930 mogelijke herinvoering van een of ander monarchaal bestel sindsdien vrijwel geen weerklank vond, zelfs op heftig verzet kon stuiten? Waarom was Bruenings weg los van de democratie en de dictatuur niet mogelijk?

11 augustus 2017

Ed jarig

Zondag is Ed jarig. Hij werd geboren op 13 augustus 1945, zo tegen het definitieve einde van de Tweede Wereldoorlog. We feliciteren Ed nu al met zijn verjaardag en wensen hem geluk en gezondheid voor de toekomst. Ook Janny willen wij feliciteren evenals de overige leden van de familie. Van harte gefeliciteerd!

8 augustus 2017

Vervolg scriptie

Niettemin bleven vooraanstaande nazi,s ook na 1923 monarchale beloften verkopen. Hitler zelf had de ex-kroonprins verklaard de monarchie te zullen herstellen en hetzelfde had hij industriëlen beloofd. De ex-kroonprins was goed bevriend met Hitler en in conservatieve kring hoopte men erop dat Hitler zijn vriend tot keizer zou maken en dat mogelijk een kanselierschap van Hitler, een revolutie in nationaal-socialistische zin een opstapje zou zijn naar een herstel van de monarchie. In de herfst van het jaar 1932 bracht Goering nog zelfs een bezoek aan de ex-keizer in Doorn. Maar deze hoop was ongegrond, was niet reëel te noemen. Zijn contacten met invloedrijke, monarchistische kringen heeft Hitler slechts willen gebruiken om zijn partij in financieel opzicht te steunen, nimmer om een herinvoering van de monarchie naderbij te brengen. Tegen die monarchie stond Hitler onverschillig, kort voor zijn aantreden als kanselier zelfs vijandig. Zo kwam in een gesprek dat hij eind 1932 met een zekere Britse journalist, Sefton Delmer voerde, op een gegeven ogenblik ook het gerucht ter sprake dat de Britse regering de monarchie in Duitsland hoopte te herstellen. Daarop sprak Hitler:' Duitsland zou in vlammen opgaan als iemand poogde de Hohenzollerns terug te halen. En ik voor mij heb niet de minste neiging om een renpaard te worden voor een vorstelijke jockey die op mijn rug springt juist op het moment dat ik op het punt sta de eindpaal te passeren.'

5 augustus 2017

75-jarig huwelijk Janny en Nijs

Het is vandaag 75 jaar geleden dat Janny en Nijs van den Bos met elkaar in het huwelijksbootje stapten. Het huwelijksfeest op 5 augustus 1942 bracht enige vreugde in een donkere, duistere tijd waarin Nederland zuchtte onder het nazijuk. Jansje kreeg 400 gulden van haar ouders als huwelijksgeschenk,een bedrag waarvoor hard was gespaard. De familie Schaft had de crisisjaren dertig meegemaakt waarin ieder dubbeltje en kwartje moest worden omgedraaid. Het pasgehuwde paar kocht er een tafel en vier stoelen van ter waarde van 175 gulden. Verder kregen ze een tweepersoonsbed. Het paar betrok kamers aan de Zijloordkade in Leiderdorp. De toestand was inmiddels al grimmiger geworden. Vanaf april 1942 moesten de Joodse inwoners van Nederland een jodenster dragen. Minder dan 2 maanden later werden 1137 ten dode opgeschreven Joden vanuit Westerbork naar Auschwitz vervoerd. Dat gebeurt er wanneer hele bevolkingsgroepen worden gestigmatiseerd en tegen elkaar worden opgezet. Mensen, wie dan ook, worden buitengesloten en als mindere untermenschen gezien. laten we hopen dat de gebeurtenissen uit de twintigste eeuw zich niet op een andere manier herhalen in de eenentwintigste eeuw. Die les heeft een ieder van ons te leren. laten we ons daar bewust van zijn. De huwelijksakte van onze lieve ouders en grootouders Jansje en Nijs wordt vanaf vandaag openbaar.

1 augustus 2017

De nationaal-socialisten en de monarchie

Van oorsprong was de NSDAP zeker monarchaal georiënteerd. De meeste leden betrok de partij in haar beginperiode vooral uit kringen van het leger, de conservatieven, de pangermanisme en zelfs uit kringen van de DNVP. Ludendorff, de man die aanvankelijk groter invloed in de partij had gehad dan Hitler, was zelfs een uitgesproken monarchist. In het eerste partijprogramma had gestaan dat het autoritaire leiderschap de beste regering was voor Duitsland en een volksstemming zou moeten uitmaken of dit leiderschap vervuld moest worden door een monarch of door een president. Over een terugkeer van het Huis Hohenzollern had men zich niet uitgelaten, maar een absolute monarchie werd in elk geval niet uitgesloten geacht. Parallel aan de eerder ter sprake gebrachte algemene tendens in Duitsland, was vooral na 1923 een wijziging in die houding opgetreden. Vooral na de mislukte putsch in de Bierhalle in München, een poging van de partij om via monarchistische kringen in Beieren aan de macht te komen. Hierbij had de ook al eerder genoemde Von Kahr niet verder willen gaan dan een herstel van de monarchie van Wittelsbach in Beieren, terwijl Hitler juist wenste op te marcheren naar Berlijn. Von Kahr had dit niet gewild en was van oordeel geweest dat de monarchie eerder binnen de republiek dan binnen een dictatuur realisering kon vinden.