27 maart 2007

De 15e eeuwse Van den Bossen

Op deze tweede verjaardag van Tim Daniel Johannes van den Bos hervatten we onze reis door het verleden van de familie Van den Bos. We wensen Tim geluk en gezondheid toe! Met recht mogen we aannemen dat de koopkracht van de familie in de jaren 1400-1439 flink gedaald is. Na 1440 trad een stijging op tot omstreeks 1473, waarna tot 1492 weer een moeilijker tijd aanbrak. De vrouwen hadden in deze periode nog tal van taken bij begrafenissen en bevallingen. Het jaar 1438 bracht honger en pest en een daarme gepaard gaande forse daling van het aantal huwelijken. De crisisachtige tijd kwam mede tot uitdrukking in een stijging van de bedelarij en criminaliteit. Rond 1450 zijn de eerste tekenen van het kapitalisme zichtbaar. De boekdrukkunst brengt grote veranderingen met zich mee. De in deze periode levende Van den Bossen waren mogelijk boeren-wevers. Tot 1475 kan men spreken van een zekere demografische- en economische malaise. De bastaardij tiert welig in de Nederlanden. De jaren 1480-1483 zijn jaren van enorme duurte en de misdaad neemt een schrikbarende omvang aan. Bovendien stijgen de prijzen in de jaren 1486-1492 opnieuw. Niettegenstaande dit gegeven is er sprake van een relatief hoog vleesverbruik. In 1493 sloeg de pest toe en enigen van onze voorouders kunnen hierbij het leven hebben gelaten.