14 oktober 2009

Armoede en arbeid; Leiden's 19e eeuw

Begin jaren tachtig maakte ik voor het vak geschiedenis een werkstuk over het arbeidersvraagstuk in de 19e eeuw. Ik zal daaruit de komende periode citeren. Inleiding- Wanneer je gevraagd wordt een scriptie te schrijven over een willekeurig geschiedkundig onderwerp, wordt je een grote mate van vrijheid geboden en ben je al gauw geneigd een onderwerp te kiezen dat je boeit en interesseert. Al geruime tijd had ik grote interesse voor de Leidse samenleving in vroeger jaren. Speciaal het leven van arbeider en ambachtsman had mijn voorkeur. Vooral omdat onderzoekingen aan het Leids Gemeente-archief uitwezen dat een aantal van mijn voorouders houtsnijwerkers en katoenbewerkers is geweest. Aan de hand van die bevindingen ben ik verder gaan kijken en het is me gebleken dat historische beschouwingen daarbij een groot nut kunnen hebben. Omdat een volledig beeld van de werkende stand in de periode 1800-1900 zeer moeilijk te geven is, moet ik me beperken tot slechts die aspecten die antwoord geven op primaire vragen. Het sociaal-maatschappelijke leven van de arbeidende bevolking krijgt en verdient daarbij de meeste aandacht.